Tag Archives: ขายคอนโด

การเลือกเป็นเจ้าของคอนโดในไทยที่สมบูรณ์

ชาวต่างชาติและนิติบุคคลต่างประเทศได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของขายคอนโดชุดในประเทศไทยในนามของตนเอง แต่โปรดจำไว้ว่านี่หมายถึงกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารชุดที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุดของประเทศไทย อาคารที่พักอาศัยบางแห่งในประเทศไทยไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติคอนโด

ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นที่รู้จักทั่วไปในพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยและชาวต่างชาติมักไม่ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างห้องชุดในคอนโดที่จดทะเบียนภายใต้ขายคอนโดมิเนียมและหน่วยในที่ไม่ได้จดทะเบียน ทั้งสองอาคารและหน่วยงานอาจมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรก็ตามในกรณีของที่ไม่ได้จดทะเบียนการคุ้มครองตามกฎหมายจะถูก จำกัด เมื่อเทียบกับการคุ้มครองที่เสนอให้กับเจ้าของและผู้ซื้อภายใต้พระราชบัญญัติคอนโดมิเนียมและอาคารชุดที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นมีกรรมสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์เหนือหน่วย

ในกรณีที่ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติคอนโด

หน่วยงานดังกล่าวไม่มีกรรมสิทธิ์ห้องชุด (กรรมสิทธิ์ในห้องชุดไม่แยกจากอาคารโดยรวม) และสามารถเช่าได้เฉพาะส่วนหนึ่งของอาคารเท่านั้น อาคารหรืออาคารโดยรวมต้องเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของผู้ซื้อหน่วยทั้งหมดด้วยกัน แต่จะไม่รวมถึงที่ดินที่อาคารยืนอยู่เนื่องจากชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยได้ เฉพาะในกรณีของคอนโดมิเนียมที่แท้จริงแต่ละหน่วยมีกรรมสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ในที่ดินและที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันทั้งหมดของเจ้าของอาคารชุด

เอกสารหลักของกรรมสิทธิ์ในคอนโดมิเนียมที่แท้จริง

คือโฉนดที่ดินที่ออกและบริหารโดยสำนักงานที่ดินในท้องที่ สำนักงานที่ดินในท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการโอนกรรมสิทธิ์และการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในขายคอนโดโฉนดในเป็นหลักฐานการเป็นเจ้าของ หลักฐานการเป็นเจ้าของไม่ควรสับสนกับ ในประเทศไทยหรือ ซึ่งเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ออกโดยสำนักงานบริหารส่วนท้องถิ่นและมีที่อยู่เต็มรูปแบบและผู้อยู่อาศัยใน (ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของ อาคารหรือในอาคารที่ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติคอนโดมิเนียมหน่วยงานต่างๆอาจมีบ้านหนังสือไทยแยกต่างหาก แต่ไม่ควรสับสนกับเอกสารกรรมสิทธิ์

การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดโดยชาวต่างชาติภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุดฟรีและข้อ จำกัด หลัก / ข้อกำหนดสำหรับการเป็นเจ้าของต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 49 ของพื้นที่ทั้งหมดของอาคารทั้งหมดในอาคารชุดที่เพิ่มเข้าด้วยกันอาจเป็นของต่างประเทศได้ ในกรณีที่เป็นที่มีสัดส่วนเท่ากับ 100 แห่งในอาคารที่ซับซ้อน 49 สามารถเป็นชาวต่างชาติได้ 51 รายที่เหลือต้องเป็นของคนไทย

ในกรณีที่มีการขายบ้านโควต้า 49% ในโครงการอาคารชุดพักอาศัยให้เช่าหน่วยที่เหลือสามารถเช่าได้ภายใต้สัญญาเช่า 30 ปีที่จดทะเบียน ไม่มีข้อ จำกัด ในการเช่าและ “เช่าอสังหาริมทรัพย์” ตามปกติ (เช่นที่ดินหรือบ้าน) ใช้กับจองคอนโดมิเนียม ชาวต่างชาติที่ซื้อหน่วยตามพระราชบัญญัติอาคารชุดจะต้องนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยอย่างน้อยเท่ากับจำนวนเงินที่ซื้อ